Nákupný košík
0 položiek
Odkazy

www.jetotak.sk
blog.pravda.sk
erik.blog.pravda.sk
www.blisty.cz
www.futurologia.sk
denikreferendum.cz
glosolalia.webnode.sk
citanie.madness.sk
www.noveslovo.sk
blog.sme.sk
erikvarchol.blog.sme.sk
artblog.sk
repablik.sk

Ochrana osobných údajov

 

Zásady spracovania osobných údajov zákazníkov

 

 

na základe Všeobecného nariadenia na ochranu osobných údajov alebo aj GDPR (General Data Protection Regulation)  z 27. apríla 2016 platnom a účinnom od 25.05.2018.vydala spoločnosť:


Erik Varchol 

Pavlovova 8                                   

821 08  Bratislava – Ružinov     

ICO: 46 425 608

čžr.: 710-12685

DIC: 1072639909

 ako majiteľ a prevádzkovateľ E-shopu  www.antikvariat-vialibris.sk nové zásady ochrany súkromia spotrebiteľov. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov je výlučne majiteľ a prevádzkovateľ Erik Varchol, ktorý sa týmto zaväzuje s vašimi osobnými údajmi nakladať s náležitou starostlivosťou a najmä v súlade s povinnosťami, ktoré vyplývajú z platných právnych predpisov.

 

V nasledujúcich riadkoch sme v pár bodoch zhrnuli a ozrejmili čoho predovšetkým sa nové nariadenie týka.

Aké osobné údaje? 

Vaše osobné údaje, s ktorými budeme nakladať sú výlučne údaje získavané od Vás a sú to údaje identifikačného a adresného charakteru. Je to meno a priezvisko, telefónny kontakt a e-mailový kontakt, ktorý nám má umožniť a následne aj umožňuje plniť obchodno-zmluvný vzťah.

Prečo spracúvame osobné údaje? 

1.    Primárne budeme vaše osobné údaje spracovávať z dôvodu doručenia vami objednaného tovaru.

 

2.    Vaše osobné údaje budeme v obmedzenom rozsahu (e-mailová adresa) spracovávať za účelom priameho marketingu, zasielania noviniek o dianí na našom webe či newslettera. Vyššie spomenuté druhy marketingu predovšetkým newsletter bude zasielaný len na vašu žiadosť, čo budete musieť potvrdiť pri registrácii, ktorá však nie je podmienkou nakupovania na našom webe.

3.    Vaše osobné údaje budeme tiež v obmedzenom rozsahu spracovávať za účelom plnenia povinností podľa zákona o účtovníctve.

 

Ako? (Ako dlho)

Kúpou tovaru firme udeľujete súhlas na obdobie trvania zmluvného vzťahu a následne aj na nasledujúcich 10 rokov ( lehota zákona o účtovníctve) od ukončenia takéhoto vzťahu, alebo od momentu keď váš súhlas odvoláte. Po uplynutí spomínaného časového rámca (10 rokov) budú vaše osobné údaje vymazané, a to v rozsahu a na účely, pre ktoré nie je potrebný súhlas.

Kto má a bude mať prístup k vašim osobným údajom ?

Prístup k vami zadaným osobným údajom bude mať správca a tzv. obchodný partner. Správcom je výlučne majiteľ a prevádzkovateľ webu - www.antikvariat-vialibris.sk. Pod pojmom obchodný partner rozumieme Slovenskú poštu (ktorá zabezpečuje dodanie tovaru k zákazníkovi), ktorá bez pochýb tiež dodržiava pravidlá ochrany osobných údajov.

 

Vaše práva pri spracovaní osobných údajov

Právo na výmaz (zabudnutie):

 


 Vaše osobné údaje budú vymazané s výnimkou údajov nevyhnutných pre plnenie právnej povinnosti, údajov nevyhnutných pre obhajobu právnych nárokov či údajov nevyhnutných pre ochranu verejných záujmov.

 

Právo na prístup (zoznámenie sa s údajmi, ktoré o vás máme):

 Pokiaľ o to požiadate, môže vám byť poskytnutý prístup k osobným údajom, ktoré o Vás spracovávame. Bude vám poskytnutá kópia všetkých osobných údajov, ktoré o Vás vedieme, s výnimkou nášho duševného vlastníctva alebo nášho obchodného tajomstva a ďalej prípadov, keď by mohlo dôjsť k odovzdaniu osobných údajov iných osôb.

 

Právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov:

 Môžete kedykoľvek vzniesť námietku, ktorá bude prerokovaná zodpovedajúcim spôsobom tak, aby nedošlo k poškodeniu vašich záujmov.

 

Právo na prenesenie osobných údajov:

 Pokiaľ ste nám poskytli svoje osobné údaje na základe zmluvy alebo súhlasu, budú vám vaše osobné údaje vyexportované v štruktúrovanom, bežne používanom elektronickom formáte tak, aby ste si ich mohli preniesť k tretej strane.

 

Právo žiadať ľudské preskúmanie v prípade aizovaného rozhodovania:

 Ak máte pochybnosť o správnosti aizovaného rozhodovania na základe vami poskytnutých osobných údajov, zaistíme vykonanie rozhodnutia oprávnenou rolou.

 

Právo aktualizovať svoje osobné údaje tak, aby Vám ich neaktuálna verzia nespôsobila ujmu:

 Zaistíme aktualizáciu vašich osobných údajov na základe vášho podnetu.

 

Právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov:

S vaším podnetom alebo sťažnostnou ohľadom spracúvania osobných údajov sa môžete kedykoľvek obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov:

Súhlas so spracovaním vašich osobných údajov je možné aj odvolať a to kedykoľvek. Ak ste boli len „jednorazovým zákazníkom“, či  ak už nechcete dostávať informácie o dianí a o nových produktoch na našom webe vaše rozhodnutie budeme rešpektovať.